در حال نمایش یک نتیجه

اس‌ال‌ای تین

SLE THIN این مایع بهبود دهنده جهت افزایش ماندگاری و مهار رشد انواع میکرو ارگانیسم ها خصوصا کپک ها طراحی شده است.